Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 september 2018.


Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Nekkers Mens&Werk, KvK nummer 08196190

Molenkampspark 18, 7607 LE Almelo, nekkers-mensenwerk@online.nl


Het gebruik van persoonsgegevens door Nekkers Mens&Werk

Nekkers Mens&Werk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.


Persoonsgegevens

Nekkers Mens&Werk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

· NAW-gegevens

· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

· Geboortedatum en –plaats

· Geslacht

· Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

· CV

· Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

· Gegevens in een plan van aanpak

· Gespreksverslagen

· Inhoud van communicatie

· IP-adres


Doeleinden

Nekkers Mens&Werk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

· Het onderhouden van contact;

· Een goede en efficiënte dienstverlening;

· Beheer van het cliëntenbestand;

· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

· Het bieden van begeleiding op maat;

· De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;

· Het verzorgen van opleidingen;

· Verbetering van de dienstverlening;

· Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

· Benchmarking;

· Facturering;

· Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

· Marketing;

· Nakoming van wettelijke verplichtingen;

· Het voeren van geschillen;


Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Nekkers Mens&Werk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

· Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

· De bescherming van haar financiële belangen;

· De verbetering van haar diensten;

· Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Nekkers Mens&Werk persoonsgegevens uitwisselen. Nekkers Mens&Werk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Nekkers Mens&Werk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Nekkers Mens&Werk zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Nekkers Mens&Werk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Nekkers Mens&Werk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.


Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.


Uw rechten

U heeft het recht om Nekkers Mens&Werk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Nekkers Mens&Werk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Nekkers Mens&Werk

Molenkampspark 18, 7607 LE Almelo, nekkers-mensenwerk@online.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nekkers Mens&Werk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 september 2018.

Nekkers Mens&Werk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.